เป้าหมายของโรงเรียน

1. นักเรียนเกิดทักษะพื้นฐาน เกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

3. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

clipart 2