วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (มงคลเพิ่มประชานุกูล)ใส่ใจวิชาการ

สืบสานความเป็นไทยใช้สื่อและเทคโนโลยี

มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

abstract 13352 960 720