เพลงประจำโรงเรียน

โอ้ประตูน้ำ ยามนี้ ชื่อเสียงดี     มีศักดิ์ศรี เรานี้ แสนชื่นชม

อบอุ่นเสมอ ลานธรรท ลานไทรร่ม               ต่างสุขสม อบรมธรรม นำชีวัน

          ประตูน้ำ แหล่งรวม หลอมน้ำใจ         รักษ์คลองท่าไข่ น้ำใส ดุจใจมั่น

เราทุ่มเท มุ่งหวัง พร้อมใจกัน            รวมพลัง สร้างสรรค์ ถิ่นของเรา

          ประตูน้ำ เรามี ดีเหนือใคร                ภูมิปัญญา ของไทย ไม่อายใคร

สืบสานศิลป์ กินใจ ไปนานเนาว์                   น้ำลูกยอ เราสร้างชื่อ ระบือไกล

          รวมหมู่ ที่ไหนไม่ไร้สามัคคี                การเรียนเลิศดี กีฬา กล้านำชัย

งานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ นั้นก้าวไกล    ประตูน้ำท่าไข่ ร่วมใจ ไชโย

 

ๅๅ