ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2482 เป็นโรงเรียนที่นายอำเภอจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยอาศัยศาลาการเปรียญ วัดประตูน้ำท่าไข่ เป็นสถานที่เรียน เปิดสอนครั้งแรกใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– 3 นักเรียนทั้งสิ้น 80 คน ครู 2 คน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2494 ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
โครงการปรับปรุงการศึกษา ฉะเชิงเทรา โดยนายโธมัส วิลสัน
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายต่างประเทศขององค์การยูนิเซฟ  ต่อมาได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียนใต้ถุนสูง 
เปิดใช้เมื่อวันที่  26  กันยายน 2495 ต่อมา ในปี  2509  อาคารเรียนหลังแรกชำรุดทรุดโทรมมาก คณะกรรมการศึกษา
เจ้าอาวาสวัดประตูน้ำท่าไข่ พร้อมคณะครูในโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม
หาทุนซื้อที่ดินจำนวน 3 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวาเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท และได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ 008
จำนวน  12 ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 410,000 บาท และได้เปิดขยายชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2513

hh44

ปี  2525 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 480,000 บาท 

ปี  2539 พระครูพิสาลธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดประตูน้ำท่าไข่ ได้มอบเงินสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียน
จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร และบริจาคเงินสร้างเรือนไทย

ปี  2541  ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 6 ห้องเรียน 
และปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน

ปี  2543  นายเอนก  ถาวรวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ

hh44

ปี  2544  นายวิชัย  ต.วัฒนผล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม  2548
กิจกรรมที่ดำเนินการระหว่าง  ปี  2543  ถึงปี  2548  คือ จัดกิจกรรมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ณ บริเวณศาลาไทยหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ในวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน   จัดสร้างรั้วเป็นเงิน  200,000 บาท  
ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม  12  ห้องเป็นเงิน 60,000 บาท  จัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์   80,000  บาท 
จัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และต่อเติมอาคารทรงไทย เป็นเงิน 950,000 บาทจัดสร้างห้องน้ำ -ห้องส้วม
และทางเท้าเป็นเงิน  60,000 บาท   จัดกิจกรรมโครงการประกันสุขภาพเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
โดยจัดเก็บเงินสมทบจากนักเรียนเพียงวันละ 2 บาท  และรับประทานอาหารอิ่มตลอดปี

hh44

ปีการศึกษา   2547 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
กิจกรรม/ งานโครงการที่ประสบความสำเร็จ  ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 
ผลิตน้ำลูกยอ
“ ประตูน้ำ” ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์  OTOP  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์  ทั้งสองรายการสร้างรายได้ให้โรงเรียนกว่า 2  ล้านบาท

ปี  2548 นายพัสตร์สัณห์   ตันวัฒนะ   มาปฏิบัติหน้าที่  เมื่อวันที่   22  ธันวาคม  2548  จนถึงปัจจุบัน  
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ( 4 ปี ) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
มีนักเรียนประมาณ  393  คน  มีครูจำนวน   18 คน  นักการภารโรง   1  คน อาคารเรียน  3 หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง 
ส้วมนักเรียน  15  ที่  ห้องปฏิบัติการ จำนวน  4  ห้อง แหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญ ได้แก่ 
ลานไทร -  ลานธรรม
, ห้องที่นี่แปดริ้ว , ห้องสมุด , ห้องรักการอ่าน , ห้องอาเซียน , ต้นไม้พูดได้ 
นอกจากนี้กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการให้กับนักเรียนเช่นโครงการประกันคุณภาพเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
กิจกรรมบ้านหลังเรียน  กิจกรรมรักษ์คลองท่าไข่  กิจกรรมผู้แก่เล่าผู้เยาว์เขียน 
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

hh44

ปี 2550  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28เป็นอาคารเรียน 3  ชั้น 18 ห้องเรียน 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเป็นเงิน 1,158,300 บาท
เพื่อสมทบสร้างอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษาตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานที่
ในปีการศึกษา  2550 ได้รับการประเมินมาตรฐานจากองค์กรมหาชนได้ผ่านการประเมินในระดับดีและในปีการศึกษา 2556
ได้ผ่านการประเมินในระดับดี
ปี 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่
โครงการซ่อมสร้างสนามกีฬา และเครื่องออกกำลังกายจำนวน  9 เครื่อง 
งบประมาณจาก
สพฐ. จัดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และปรับปรุงอาคารโรงอาหาร งบสนับสนุนจากชุมนุมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานไทรลานธรรม 

สวนเกษตรพอเพียงห้องพยาบาล ศูนย์แนะแนวประจำกลุ่มวิชาการที่ 3

 pic1